Projekt

ISWM 1.png
ISWM 2.png

Avfall och sophantering är en stor utmaning i urbana miljöer, i synnerhet i städer med bristande infrastruktur och otillräckliga centrala resurser. I Freetown, Sierra Leone, har flera”dump sites” växt till problematisk storlek med omfattande miljö och hälsorisker till följd. Syftet med detta projekt är därför att uppföra och driva en komposteringsanläggning i anslutning till Kingtom dump site i Freetown.

Bakgrund

Den biologiskt nedbrytbara delen av soporna betraktas idag som värdelös och som ett hinder för att komma åt värdefulla metaller och glas. Vanligtvis sätter man eld på sopberget för att lättare komma åt glas och metaller, vilket gör att giftiga ämnen i frigörs i luften. Den ohållbara situationen kring avfallshantering i Freetown är komplex och givetvis krävs insatser på flera nivåer. I förstudien till detta projekt genomfördes workshops med flertalet huvudintressenter inklusive Freetown city counsil. Man konstaterade då att en åtgärd som potentiellt skulle kunna minska sopberget är att introducera kompostering av det biologiskt nedbrytbara avfallet. Kompostering är en förhållandevis enkelt och billig teknik att förädla den del av avfallet som idag bidrar till hälsoriskerna samt sopbergens volym. Freetown city omges av både små- och storskaliga jordbruk vilka idag saknar tillgång till billiga naturliga gödningsmedel. Vår förstudie visar på att man i stort sätt bara använder kemiska gödningsmedel. De närliggande jordbruken är därmed en potential marknad för den komposterade produkten.

Trots att det saknas formella system för återvinning har Freetown, liksom många andra afrikanska städer stor potential för sopsortering. Människor som plockar och säljer sopor för sin försörjning utgör ett effektivt informellt system för återvinning. Om dessa intressenter blir medvetna om det potentiella värdet av det biologiskt nedbrytbara avfallet, uppstår goda möjligheter att inkludera detta avfall i den befintliga informella logistik-kedjan. 

Syfte

I projektet Integrated Solid Waste Management (ISWM) Freetown samarbetar Ingenjörer utan gränser med sin systerorganisation Engineers Without Borders (EWB) Sierra Leone samt en stor grupp lokala intressenter för att uppföra och driva en komposteringsanläggning i anslutning till Kingtom dump site i Freetown. Detta för att medvetandegöra och demonstrera hur kompostering fungerar, utvärdera marknadsvärdet för det komposterade materialet samt undersöka de logistiska och entrepreneuriella möjligheterna som en strategiskt belägen komposteringsstation medför.

Projektgenomförande

Ingenjörer utan gränser bidrar med design av sopstation, kompetens inom komposteringsteknik samt med finansiering för uppförande och drift av komposteringsstationen. EWB Sierra Leone genomför projektering, byggnation och drift samt sammanhåller de lokala intressenterna (Freetown city counsil, National Federation of Farmers of Sierra Leone, The Market Chairladies). Huvuduppgiften för de lokala intressenterna är marknadsföring av anläggningen samt input till utvärderingen utifrån deras perspektiv. Målsättningen är att anläggningen kan tas i drift med början av 2017 och att utvärderingsperioden kan avslutas hösten 2017.